Multilingual Terms and Conditions

English 

• I understand that Acelleron is independently owned and operated and is not in any way associated with a hospital, medical practice or any other clinic.
• I request payment under my medical insurance, Medicaid or Medicare to be made directly to Acelleron Medical Products. In the event my medical insurance does not make payment I agree to pay Acelleron Medical Products (“Acelleron”) the usual and customary amount/ price for this equipment up to a maximum of $325.
• I authorize any provider of my medical information to release any information necessary to determine services, benefits and payment on my behalf. I permit a copy of this authorization to be used in place of the original. I permit the review of my record by accrediting and licensing agents and/or for the purpose of quality control.
• I certify that the information provided by me and applying for payment under Title XVIII (Medicare) of the Social Security Act or any other insurance benefits is true and correct.
• I certify that I have been provided the Hours of Availability, Instructions for Set-Up of HME, Safety Precautions, Emergency or Natural Disaster Information, Customer Complaint Policy, Customer Bill of Rights & Responsibilities, HIPAA Privacy Notice, DME Supplier Standards and Community Resources (view Sections 3 through 11).
• I acknowledge that I have been trained and/or will be trained on the use, cleaning and maintenance of all products I receive from Acelleron.
• I agree that Acelleron may contact me in the future, via telephone, email, or regular mail.
• Owner’s manual with warranty information has been or will be provided to me for all durable medical equipment.
• I certify that I have read this agreement and agree to its content.

Spanish 

• Entiendo que Acelleron es de propiedad y operación independiente y no está de ninguna manera asociado con un hospital, clínica médica o cualquier otra clínica.
• Solicito el pago bajo mi seguro médico, Medicaid o Medicare para ser hecho directamente a Acelleron Medical Products. En caso de que mi seguro médico no haga el pago, acepto pagar a Acelleron Medical Products (“Acelleron”) el monto / precio habitual y habitual de este equipo hasta un máximo de $ 325.
• Autorizo ​​a cualquier proveedor de mi información médica a divulgar cualquier información necesaria para determinar servicios, beneficios y pagos en mi nombre. Permito que se use una copia de esta autorización en lugar del original. Permito la revisión de mi expediente acreditando y licenciando agentes y / o con el propósito de control de calidad.
• Certifico que la información proporcionada por mí y solicitando el pago bajo el Título XVIII (Medicare) de la Ley del Seguro Social o cualquier otra prestación de seguro es verdadera y correcta.
• Certifico que me han proporcionado las Horas de Disponibilidad, las Instrucciones para la Instalación de HME, las Precauciones de Seguridad, la Información de Emergencia o de Desastres Naturales, la Política de Quejas del Cliente, la Declaración de Derechos y Responsabilidades del Cliente, el Aviso de Privacidad HIPAA, Recursos (ver secciones 3 a 11).
• Reconozco que he sido entrenado y / o capacitado en el uso, limpieza y mantenimiento de todos los productos que recibo de Acelleron.
• Acepto que Acelleron pueda ponerse en contacto conmigo en el futuro, por teléfono, correo electrónico o correo ordinario.
• Se ha proporcionado o se me proporcionará el manual del propietario con información sobre la garantía para todos los equipos médicos duraderos.
• Certifico que he leído este acuerdo y estoy de acuerdo con su contenido.

Portuguese

 • Eu entendo que a Acelleron pertence e opera de forma independente e não está de forma alguma associada a um hospital, clínica médica ou qualquer outra clínica.
• Solicito pagamento em meu seguro médico, Medicaid ou Medicare para ser feito diretamente para a Acelleron Medical Products. No caso de o meu seguro médico não efetuar o pagamento, concordo em pagar à Acelleron Medical Products (“Acelleron”) o valor habitual / habitual para este equipamento até um máximo de $ 325.
• Eu autorizo ​​qualquer fornecedor de minha informação médica a liberar qualquer informação necessária para determinar serviços, benefícios e pagamento em meu nome. Permito que uma cópia desta autorização seja usada em lugar do original. Autorizo ​​a revisão de meu registro por agentes credenciadores e licenciadores e / ou para fins de controle de qualidade.
• Certifico que as informações fornecidas por mim e solicitando o pagamento sob o Título XVIII (Medicare) da Lei da Segurança Social ou quaisquer outros benefícios de seguro são verdadeiras e corretas.
• Certifico que recebi as Horas de Disponibilidade, Instruções de Instalação da HME, Precauções de Segurança, Informações de Emergência ou de Catástrofes Naturais, Política de Reclamação de Clientes, Declaração de Direitos e Responsabilidades do Cliente, Aviso de Privacidade da HIPAA, Recursos (ver Secções 3 a 11).
• Reconheço que fui treinado e / ou treinado no uso, limpeza e manutenção de todos os produtos que recebo da Acelleron.
• Concordo que a Acelleron possa entrar em contato comigo no futuro, por telefone, e-mail ou correio normal.
• O manual do proprietário com informações de garantia foi ou será fornecido a mim para todo o equipamento médico durável.
• Certifico que li este contrato e concordo com o seu conteúdo.

Filipino

• Naiintindihan ko na Acelleron ay nakapag-iisa pag-aari at pinatatakbo at ay hindi sa anumang paraan na nauugnay sa isang ospital, medikal na pagsasanay o anumang iba pang klinika.
• Hinihiling ko sa pagbabayad sa ilalim ng aking medical insurance, Medicaid o Medicare na ginawa nang direkta sa Acelleron Medical Products. Kung sakaling ang aking medical insurance ay hindi gumawa ng mga pagbabayad Sumasang-ayon ako na magbayad Acelleron Medical Products ( “Acelleron”) ang karaniwang at kaugalian na halaga / presyo para sa mga kagamitan na ito hanggang sa isang maximum ng $ 325.
• I-aawtorisa ng anumang provider ng aking mga medikal na impormasyon upang ilabas ang anumang impormasyon na kinakailangan upang matukoy serbisyo, benepisyo at kabayaran para sa akin. pinahihintulutan ako ng kopya ng pahintulot na ito upang gamitin sa lugar ng orihinal. pinahihintulutan ko ang pagsusuri ng aking rekord sa pamamagitan ng accrediting at paglilisensya ahente at / o para sa layunin ng kalidad ng control.
• Pinatutunayan ko na ang impormasyong ibinigay sa pamamagitan ng akin at nag-aaplay para sa pagbabayad sa ilalim ng Titulo XVIII (Medicare) ng Social Security Act o anumang iba pang mga benepisyo ng seguro ay totoo at tama.
• Pinagtitibay ko na ako ay ibinigay ang Oras ng Availability, tagubilin para Set-Up ng HME, Safety iingat, Emergency o Natural Disaster Information, Customer Reklamo Policy, Customer Bill of Rights at Pananagutan, HIPAA Abiso sa Privacy, DME Supplier Pamantayan at Komunidad Resources (tingnan Sections 3 hanggang 11).
• Kinikilala ko na ako ay bihasa at / o ay bihasa sa paggamit, paglilinis at pagpapanatili ng lahat ng mga produkto na natatanggap ko mula Acelleron.
• Sumasang-ayon ako na Acelleron maaaring makipag-ugnayan sa akin sa hinaharap, sa pamamagitan ng telepono, email, o regular na mail.
• May-ari manual na may warranty impormasyon na ito ay o ay ipagkakaloob sa akin dahil sa lahat matibay na kagamitang medikal.
• Pinatutunayan ko na nabasa ko ang kasunduang ito at sumasang-ayon sa nilalaman nito.

Korean

• 본인은 Acelleron이 독립적으로 소유 및 운영되고 있으며 병원, 의료 관행 또는 기타 클리닉과 전혀 관련이 없다는 것을 알고 있습니다.
• 의료 보험, 메디 케이드 또는 메디 케어를 통해 Acelleron Medical Products에 직접 지불하도록 요청합니다. 의료 보험이 지불하지 않는 경우 Acrylon Medical Products ( “Acelleron”)에게이 장비의 평범하고 관습적인 금액 / 가격을 최대 $ 325까지 지불 할 것에 동의합니다.
• 본인은 본인의 의료 정보 제공자가 본인을 대신하여 서비스, 혜택 및 지불을 결정하는 데 필요한 모든 정보를 공개 할 수있는 권한을 부여합니다. 본인은 본 허가서의 사본을 원본 대신 사용하는 것을 허용합니다. 본인은 에이전트의인가 및 라이센스 부여 및 / 또는 품질 관리 목적으로 본인의 기록을 검토 할 수 있습니다.
• 본인이 제공하고 사회 보장법 Title XVIII (메디 케어)에 따라 지불을 신청 한 정보 또는 기타 보험 혜택이 사실이고 정확하다는 것을 증명합니다.
• 본인은 내가 시간, HME 설정 지침, 안전 예방 조치, 긴급 또는 자연 재해 정보, 고객 불만 정책, 고객 권리 장전 및 책임, HIPAA 개인 정보 보호 정책, DME 공급 업체 표준 및 커뮤니티 제공 여부를 인증합니다. 자료 (3 ~ 11 절 참조).
• 본인은 Acelleron으로부터받은 모든 제품의 사용, 청소 및 유지 보수에 대한 교육을 받았거나 교육을 받았음을 인정합니다.
• Acelleron이 전화, 이메일 또는 일반 우편을 통해 나에게 앞으로 연락 할 수 있다는 것에 동의합니다.
• 모든 내구성 의료 장비에 대한 보증 정보가 포함 된 사용 설명서가 제공되었거나 제공 될 것입니다.
• 본인은 본 계약서를 읽고 내용에 동의 함을 증명합니다.

Hungarian

• Tudomásul veszem, hogy Acelleron függetlenül tulajdonosa és üzemeltetője, és semmilyen módon nem kapcsolódó kórházi, orvosi gyakorlatban vagy bármely más klinikán.
• Kérem szerinti kifizetés az orvosi biztosítás, Medicaid vagy Medicare közvetlenül kell, hogy Acelleron Medical Products. Abban az esetben, ha az egészségügyi biztosításom nem teljesít kifizetéseket egyetértek fizetni Acelleron Medical Products ( “Acelleron”) a megszokottak összeg / ár a berendezés legfeljebb a 325 $.
• I engedélyezheti bármely szolgáltató az orvosi információk mentesíti meghatározásához szükséges információ szolgáltatás, előnyök és fizetés a nevemben. Azt teszi lehetővé Az engedély egy példányának kell használni az eredeti helyett. Azt teszik a felülvizsgálatot az én rekord akkreditációs és engedélyezési szereket és / vagy abból a célból, minőség-ellenőrzés.
• Igazolom, hogy az általam megadott információval és alkalmazása a fizetési címe alapján XVIII (Medicare) A szociális biztonságról szóló törvény, vagy bármely más ellátások igaz és helyes.
• Igazolom, hogy már amennyiben az óra a szabad, utasítások felépítése HME, biztonsági útmutatások, sürgősségi vagy természeti katasztrófa információk, reklamációs feltételek, az Ügyfél Bill of Rights és a felelősségi körök, HIPAA adatkezelésről, DME Szállító szabványok és a közösségi Resources (részletek törvény 3. és 11).
• Tudomásul veszem, hogy már képzett és / vagy fogják képezni a használata, tisztítása és karbantartása összes termék kapok Acelleron.
• Egyetértek azzal, hogy Acelleron felvegye velem a jövőben, telefonon, e-mailben, vagy postai úton.
• Használati utasítás és jótállási információk már vagy fognak nyújtani nekem minden Gyógyászati ​​segédeszközök.
• Igazolom, hogy elolvastam ezt a megállapodást, és egyetértenek abban, hogy annak tartalmát.

Russian

• Я понимаю, что Acelleron находится в независимом владении и управлении и никоим образом не связан с больницей, медицинской практикой или любой другой клиникой.
• Я прошу оплату по моему медицинскому страхованию, Medicaid или Medicare, которые должны быть сделаны непосредственно в Acelleron Medical Products. В случае, если моя медицинская страховка не производит оплату, я соглашаюсь оплачивать Acelleron Medical Products («Acelleron») обычную и обычную сумму / цену на это оборудование в размере не более 325 долларов США.
• Я разрешаю любому провайдеру моей медицинской информации предоставлять любую информацию, необходимую для определения услуг, льгот и оплаты от моего имени. Я разрешаю использовать копию этого разрешения вместо оригинала. Я разрешаю просмотр моих записей аккредитованными и лицензирующими агентами и / или в целях контроля качества.
• Я подтверждаю, что предоставленная мною информация и ходатайство о выплате по Закону XVIII (Medicare) Закона о социальном обеспечении или любые другие страховые выплаты являются достоверными и правильными.
• Я подтверждаю, что мне были предоставлены Часы доступности, Инструкции по настройке HME, Меры предосторожности, Информация о чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях, Политика подачи жалоб клиентов, Билль о правах и обязанностях клиента, Уведомление о конфиденциальности HIPAA, Стандарты поставщика DME и Сообщество Ресурсы (см. Разделы с 3 по 11).
• Я признаю, что я прошел обучение и / или буду обучен использованию, очистке и обслуживанию всех продуктов, которые я получаю от Acelleron.
• Я соглашаюсь, что Acelleron может связаться со мной в будущем, по телефону, электронной почте или обычной почте.
• Руководство для пользователя с информацией о гарантии было или будет предоставлено мне для всех прочного медицинского оборудования.
• Я подтверждаю, что прочитал настоящее соглашение и согласен с его содержанием.

Chinese

•我明白Acelleron是獨立擁有和經營的,與醫院,醫療機構或任何其他診所沒有任何關係。
•我根據我的醫療保險,醫療補助或醫療保險要求直接向Acelleron醫療產品付款。如果我的醫療保險不付款,我同意向Acelleron醫療產品(“Acelleron”)支付該設備的常規金額/價格,最高為325美元。
•我授權任何醫療信息提供者發布任何必要信息,以代表我確定服務,福利和付款。我允許使用此授權書的副本代替原件。我允許通過認證和許可代理和/或為了質量控制的目的審查我的記錄。
•我證明,我提供的信息以及根據“社會保障法”第XVIII章(Medicare)或任何其他保險福利申請付款的信息是真實和正確的。
•我證明我已獲得可用時間,HME安裝說明,安全預防措施,緊急或自然災害信息,客戶投訴政策,客戶權利和責任法案,HIPAA隱私聲明,DME供應商標準和社區資源(查看第3至11節)。
•我承認我已經接受過培訓,並將接受Acelleron所有產品的使用,清潔和維護方面的培訓。
•我同意Acelleron將來可能通過電話,電子郵件或普通郵件與我聯繫。
•我們已經或將向所有耐用醫療設備提供用戶手冊和保修信息。
•我保證我已閱讀本協議並同意其內容。

Japanese

•私は、Acelleronが独立して所有され、運営されており、病院、医療行為その他の診療所に関連していないことを理解しています。
•私は、医療保険、メディケイドまたはメディケアの支払いをAcelleron Medical Productsに直接行うことを請求します。私の医療保険が支払いをしない場合、私はAcelleron Medical Products(以下「Acelleron」)に、この機器の通常の慣習的な金額/価格を最高$ 325まで支払うことに同意します。
•私は、自分の医療情報の提供者に、私の代わりにサービス、給付、支払いを決定するために必要な情報を公開する権限を与えます。私は、この認証のコピーをオリジナルの代わりに使用することを許可します。私は代理店の認可およびライセンス供与によって、および/または品質管理の目的で、私の記録の見直しを許可します。
•私は、私が提供し、社会保障法第XVIII条(メディケア)に基づいて支払いを申請した情報、またはその他の保険給付が真実で正しいことを証明します。
•私は、利用可能時間、HMEのセットアップ手順、安全予防策、緊急または自然災害情報、顧客苦情対策方針、顧客の権利義務および責任、HIPAAプライバシーに関する通知、DMEサプライヤー標準およびコミュニティが提供されたことを証明しますリソース(セクション3〜11を参照)。
•私は、Acelleronから受け取ったすべての製品の使用、清掃およびメンテナンスに関する訓練を受けた、および/または訓練を受けたことを認めます。
•私は、Acelleronが電話、電子メール、または通常のメールを介して将来私に連絡することに同意します。
•すべての耐久性のある医療機器について、保証情報が記載されたオーナーズマニュアルが提供されています。
•本契約を読み、その内容に同意したことを証明します。

Hindi

• मैं समझता हूं कि Acelleron स्वतंत्र रूप से स्वामित्व और संचालित है और अस्पताल, चिकित्सा अभ्यास या किसी अन्य क्लिनिक से जुड़े किसी भी तरह से नहीं है।
• मैं सीधे एकेलेरॉन मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए अपने मेडिकल बीमा, मेडिकेड या मेडिकेयर के तहत भुगतान का अनुरोध करता हूं। इस घटना में मेरी मेडिकल इंश्योरेंस भुगतान नहीं करता है इसलिए मैं एक्रेलरॉन मेडिकल प्रोडक्ट्स (“एलकेलॉन”) को अधिकतम 325 डॉलर तक इस उपकरण के लिए सामान्य और रूढ़िवादी राशि / मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत हूं।
• मैं मेरी ओर से सेवाएं, लाभ और भुगतान को निर्धारित करने के लिए जरूरी किसी भी जानकारी को रिहा करने के लिए मेरी चिकित्सा जानकारी के किसी भी प्रदाता को अधिकृत करता हूं। मैं मूल के स्थान पर उपयोग करने के लिए इस प्राधिकरण की एक प्रति की अनुमति देता हूं मैं अपने रिकॉर्ड की समीक्षा को मान्यता देने और लाइसेंस एजेंटों द्वारा और / या गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य के लिए अनुमति देता हूं।
• मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सामाजिक सुरक्षा कानून के शीर्षक XVIII (मेडिकेयर) या किसी भी अन्य बीमा लाभ के तहत भुगतान के लिए आवेदन करना सही और सही है।
• मैं प्रमाणित करता हूं कि मुझे उपलब्धि का घंटे, एचएमई के सेट-अप के लिए निर्देश, सुरक्षा सावधानी, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा संबंधी जानकारी, ग्राहक शिकायत नीति, ग्राहक विधेयक के अधिकार और जिम्मेदारियां, एचआईपीएए गोपनीयता सूचना, डीएमई प्रदायक मानकों और समुदाय संसाधन (अनुभाग 3 से 11 तक देखें)
• मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे Acelleron से प्राप्त सभी उत्पादों के उपयोग, सफाई और रखरखाव पर प्रशिक्षित किया गया है और / या प्रशिक्षित किया जाएगा।
• मैं सहमत हूं कि एलकेलॉन भविष्य में मुझे टेलीफोन, ईमेल या नियमित मेल के माध्यम से संपर्क कर सकता है।
• वारंटी की जानकारी के साथ मालिक के मैनुअल को सभी टिकाऊ चिकित्सा उपकरणों के लिए या मुझे प्रदान किया जाएगा।
• मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने इस समझौते को पढ़ लिया है और इसकी सामग्री से सहमत हूं।

German

• Ich verstehe, dass Acelleron eigenständig besessen und betrieben wird und in keiner Weise mit einem Krankenhaus, einer medizinischen Praxis oder einer anderen Klinik verbunden ist.
• Ich fordere die Zahlung unter meiner Krankenversicherung, Medicaid oder Medicare direkt an Acelleron Medical Products. Wenn meine Krankenversicherung keine Zahlung leistet, stimme ich zu, Acelleron Medical Products (“Acelleron”) den üblichen und üblichen Betrag / Preis für dieses Gerät bis zu einem Maximum von $ 325 zu zahlen.
• Ich ermächtige jeden Anbieter meiner medizinischen Informationen, alle für die Ermittlung von Leistungen, Leistungen und Bezahlung in meinem Namen notwendigen Informationen freizugeben. Ich erlaube eine Kopie dieser Genehmigung anstelle des Originals. Ich erlaube die Überprüfung meiner Aufzeichnung durch Akkreditierungs- und Lizenzvermittler und / oder zum Zwecke der Qualitätskontrolle.
• Ich bestätige, dass die von mir zur Verfügung gestellten Informationen und die Beantragung unter Titel XVIII (Medicare) des Sozialversicherungsgesetzes oder sonstige Versicherungsleistungen wahr und richtig sind.
• Ich bestätige, dass ich die Stunden der Verfügbarkeit, die Instruktionen für die Einrichtung von HME, Sicherheitsvorkehrungen, Notfall- oder Naturkatastropheninformationen, Kundenbeschwerde-Richtlinien, Kundenrechte und Verantwortlichkeiten, HIPAA-Privatsphäre, DME-Lieferantenstandards und Community erhalten haben Ressourcen (siehe Abschnitte 3 bis 11).
• Ich erkenne an, dass ich trainiert worden bin und / oder über die Verwendung, Reinigung und Wartung aller Produkte, die ich von Acelleron erhalten habe, geschult werde.
• Ich bin damit einverstanden, dass Acelleron in Zukunft mit mir in Verbindung treten kann, per Telefon, E-Mail oder Post.
• Bedienungsanleitung mit Garantieinformationen wurde mir oder für alle dauerhaften medizinischen Geräte zur Verfügung gestellt.
• Ich bestätige, dass ich diese Vereinbarung gelesen habe und dem Inhalt zustimme.

Arabic

• أنا أفهم أن Acelleron مملوكة بشكل مستقل وتشغيلها وليس في أي شكل من الأشكال المرتبطة مستشفى، والممارسة الطبية أو أي عيادة أخرى.
• أطلب الدفع بموجب التأمين الطبي الخاص بي، والطبية أو الرعاية الطبية ليتم مباشرة إلى Acelleron المنتجات الطبية. في حالة التأمين الطبي بلدي لا يجعل دفع أنا أوافق على دفع Acelleron المنتجات الطبية ( “Acelleron”) المعتاد والمألوف مبلغ / ثمن هذه المعدات تصل إلى حد أقصى قدره 325 $.
• أفوض أي مزود للمعلومات الطبية بلدي الإفراج عن أي من المعلومات اللازمة لتحديد الخدمات والمنافع ودفع نيابة عني. أسمح نسخة من هذا التفويض لاستخدامها بدلا من الأصلي. أسمح مراجعة سجل بلدي من الاعتماد والترخيص وكلاء و / أو لغرض مراقبة الجودة.
• أشهد أن المعلومات التي قدمتها لي وتطبيق للدفع تحت عنوان الثامن عشر (ميديكير) من قانون الضمان الاجتماعي أو أي منافع التأمين الأخرى هي حقيقية وصحيحة.
• أقر بأنني قد وفرت ساعات من التوفر، تعليمات لتعيين الهاتفي من HME، احتياطات السلامة، في حالات الطوارئ أو الطبيعية معلومات الكوارث، سياسة شكاوى العملاء، بيل العملاء من الحقوق والمسؤوليات، HIPAA الخصوصيه، معايير مزود بورصة دبي للطاقة والجماعة الموارد (عرض الأقسام من 3 إلى 11).
• أقر بأنني قد تم تدريبهم و / أو سيتم تدريبهم على استخدام وتنظيف وصيانة جميع المنتجات أتلقاها من Acelleron.
• أوافق على أن Acelleron قد الاتصال بي في المستقبل، عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو البريد العادي.
• كان دليل المالك مع معلومات الضمان أو ستقدم لي لجميع المعدات الطبية المعمرة.
• أقر بأنني قد قرأت هذه الاتفاقية والموافقة على محتواه.